redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti Red Post, s r.o.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:

Názov:

Red Post, s.r.o.

Sídlo:

Pri starej prachárni 133/16, 831 04 Bratislava

Tel.

02/ 3810 4736, e-mail: redpost@redpost.skÚčely spracúvania osobných a právne základy:

Naša obchodná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti neadresného doručovania zásielok. Väčšinu našich služieb poskytujeme na zmluvnom základe, ale sú situácie kedy údaje spracúvame z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, súhlasu dotknutej osoby, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu. Spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie a naplnenie účelu.Účelom spracúvania sú predovšetkým:Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú :Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorý sú poučený a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:Doba uschovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa Vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre informácie nás môžete kontaktovať telefonicky 02/ 3810 4736, či e-mailom na adrese redpost@redpost.sk
Red Post s.r.o

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Spracovateľská činnosť: Personálna a mzdová agenda

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Red Post, s. r. o. , IČO 44115504 so sídlom v Bratislave.
Účel spracúvania osobných údajov: plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Okruh dotknutých osôb: zamestnanci, manželia/manželky zamestnancov, osoby vyživované zamestnancami, bývalí zamestnanci.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, osobné údaje vyživovaných osôb a ďalšie údaje určené osobitnými zákonmi.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, miestne príslušnému daňovému úradu a ďalším inštitúciám určeným osobitnými predpismi. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov v týchto činnostiach a oblastiach: vedenie mzdového účtovníctva, školenie BOZP, pracovná zdravotná služba, správa IT infraštruktúry a servis HW.
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Dotknutá osoba je oprávnená:

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je právnym základom spracúvania.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože právnym základom je zákonná povinnosť prevádzkovateľa ich spracúvať.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
Red Post s.r.o

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Spracovateľská činnosť: Zverejňovanie fotografií zamestnancov

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Red Post, s. r. o. , IČO 44115504 so sídlom v Bratislave.
Účel spracúvania osobných údajov: zverejňovanie fotografií riadiacich a kontaktných zamestnancov, prezentácia zamestnancov na web-stránkach prevádzkovateľa.
Okruh dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: fotografia tváre alebo postavy
Poskytovanie osobných údajov: prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje.
Zverejňovanie: zverejňovanie fotografie na internetových a/alebo intranetových stránkach prevádzkovateľa.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená trvaním pracovného pomeru alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby so zverejnením.
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením fotografie.

Dotknutá osoba je oprávnená:

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože prevádzkovateľ nespracúva príslušné údaje automatizovane..
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
Red Post s.r.o

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Spracovateľská činnosť: Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Red Post, s. r. o. , IČO 44115504 so sídlom v Bratislave.
Účel spracúvania osobných údajov: evidencia uchádzačov o zamestnanie, s ktorými prevádzkovateľ nerokuje o uzavretí pracovnej zmluvy, evidencia nevyžiadaných žiadostí o prijatie do zamestnania.
Okruh dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a praxi uchádzača.
Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená dobou, na ktorú je súhlas udelený alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba je oprávnená:

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože prevádzkovateľ nespracúva príslušné údaje automatizovane..
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa
Red Post s.r.o

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa