redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú všeobecné podmienky poskytovania služby neadresnej distribúcie spoločnosťou Red Post, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 16, 831 04 Bratislava, IČO 44115504, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 52111/B.

Platné od 01.06.2023

I. Definície pojmov

1. Distribučná akcia je ucelený súbor služieb poskytnutých spoločnosťou Red Post v oblasti doručovania propagačných materiálov do dostupných a nepoškodených schránok a spoločných schránok obyvateľov.
2. Distribučný región je interná geografická oblasť, ktorá reprezentuje distribučnú oblasť jedného distributéra.
3. Formát propagačného materiálu je počet listov určitého formátu jedného kusu materiálu.
4. Termín distribúcie je doba, počas ktorej sa vykonáva distribúcia propagačných materiálov a činnosti s tým spojené.
5. Začiatkom distribúcie sa rozumie začiatok prepravy materiálov predchádzajúci distribúcii propagačných materiálov z centrálneho skladu Red Post do akéhokoľvek miesta určeného na distribúciu. 6. Za nepoškodenú schránku sa považuje menom označené miesto na poštu, ktorého funkčnosť nebola obmedzená.
7. Za nedostupnú schránku alebo nedostupnú spoločnú schránku sa považuje miesto, ktoré si jej majiteľ, prenajímateľ alebo správca označil ako nežiadúce na distribúciu propagačných materiálov, alebo schránka a spoločná schránka, ku ktorej nie je možný prístup počas distribúcie.
8. Za hromadne zanášaný vchod sa považuje taký vchod, resp. adresa v bytovom dome, ktorého súčasťou je miesto (ďalej len „spoločná schránka“), ktoré nájomníci (obyvatelia) vytvorili alebo označili za účelom distribúcie propagačných materiálov, do ktorého sa propagačné materiály distribuujú hromadne podľa počtu nájomníkov (obyvateľov/bytov) vo vchode.

II. Objednávka

1. Objednávateľ bude zadávať do Red Post záväzné požiadavky na vykonanie distribučnej akcie formou písomných objednávok.
2. Objednávka musí byť písomná a musí byť doručená do Red Post najneskôr do hraničného dňa určeného na prijatie objednávky v bode III. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Plnenie objednávok prijatých po tomto termíne sa posudzuje individuálne.
3. Objednávka musí obsahovať najmenej nasledovné náležitosti:
a) identifikáciu Objednávateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, údaj o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri,
b) identifikáciu objednávky (numerickým alebo alfanumerickým reťazcom znakov) tak, aby nebola zameniteľná s inou objednávkou objednávateľa,
c) dátum, miesto a čas dodania propagačných materiálov do Red Post,
d) formát distribuovaných propagačných materiálov popisujúci počet listov propagačných materiálov,
e) hmotnosť jedného kusu distribuovaných propagačných materiálov,
f) počet distribuovaných kusov propagačných materiálov,
g) počet kusov propagačných materiálov v jednom balení a každý balík musí mať rovnaké množstvo materiálov
h) termín distribúcie,
i) miesto distribúcie, ktoré musí byť zadané ako konkrétne mesto, mestská časť, prípadne distribučný región – miesta distribúcie môžu byť zaslané aj vo forme databázy ako príloha k objednávke,
j) cena za uskutočnenie distribučnej akcie.
4. V prípade, ak bola Objednávateľovi zasielaná cenová ponuka ohľadne vybranej distribučnej akcie, tak sa za objednávku považuje aj akýkoľvek písomný dokument, z ktorého je zrejmé, že Objednávateľ požaduje vykonanie distribučnej akcie podľa podmienok uvedených v cenovej ponuke, s prihliadnutím na prípadné zmeny uvedené v tomto dokumente (napr. zmena počtu distribuovaných kusov, termínu distribúcie a pod.).
5. Každá objednávka sa posudzuje samostatne. V prípade, ak Objednávateľ prostredníctvom novej objednávky doručenej do Red Post do okamihu potvrdenia predchádzajúcej objednávky, ruší svoju predchádzajúcu objednávku, musí byť táto skutočnosť v novej objednávke výslovne, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť, uvedená.
6. Na základe objednávky Red Post buď objednávku písomne potvrdí, čím nastala medzi Objednávateľom a Red Post zhoda vôle s dohodnutými podmienkami vykonania distribučnej akcie podľa príslušnej objednávky, alebo objednávku nepotvrdí. Pokiaľ Red Post objednávku nepotvrdí, nenastáva jeho povinnosť uskutočniť distribučnú akciu podľa objednávky.

III. Termíny objednania, doručenia materiálov a distribúcie

1. Red Post realizuje distribúciu v nasledujúcich distribučných termínoch v rámci Slovenskej republiky:
Termín 1: pondelok – streda (štandardný distribučný termín)
Termín 2: sobota – nedeľa (exkluzívny distribučný termín)
2. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať tieto termíny objednania distribúcie a dodania materiálov:

3. Ak dôjde k omeškaniu objednávateľa s dodaním distribučných materiálov, je Red Post oprávnený situáciu riešiť nasledovnými spôsobmi: – ak bude možné stihnúť termín dodania propagačných materiálov na regionálne pobočky Red Post a ak s tým bude objednávateľ súhlasiť, využije sa expresný rozvoz Red Post, pričom Red Post má právo účtovať zvýšené náklady s tým spojené, – ak nebude možné stihnúť termín dodania propagačných materiálov na regionálne pobočky Red Post, je možné zrealizovať distribúciu v nasledujúcom štandardnom distribučnom termíne.
4. Exkluzívny distribučný termín je možné zrealizovať jedine v prípadoch, ktoré Red Post osobitne objednávateľovi písomne schváli a za cenových podmienok, ktoré má Red Post nastavené špeciálne na exkluzívny distribučný termín.

IV. Propagačné materiály

1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať do Red Post propagačné materiály v množstve uvedenom v objednávke do centrálneho skladu Red Post.:
CONTERA Park, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
prevádzková doba: pondelok – piatok, od 8:00 do 16:00 hod.
kontakt na sklad: 0907 915 336/ 0907 914 430
2. V prípade, že Objednávateľ dodáva materiály priamo do regionálnych skladov, musí túto informáciu špecifikovať v objednávke a na základe nej obdrží z Red Post zoznam s kontaktnými údajmi na príslušné regionálne sklady.
3. V prípade, ak Objednávateľ dodá do Red Post propagačné materiály v rozsahu prevyšujúcom množstvo uvedené v objednávke, Red Post nie je povinný toto prevyšujúce množstvo distribuovať ani uschovať.
4. Red Post sa zaväzuje Objednávateľa informovať o nedostatkoch v kvalite, množstve alebo balení propagačných materiálov bezodkladne po ich zistení, avšak najneskôr do zaslania výslednej správy z distribúcie. Pri odstraňovaní týchto nedostatkov je Red Post povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré Red Post pri odstraňovaní nedostatkov účelne vynaložil. Akékoľvek omeškanie či iné nedostatky pri uskutočňovaní distribučnej akcie spôsobené odstraňovaním týchto nedostatkov nemôžu byť dôvodom pre uplatnenie reklamácie a/alebo náhrady škody a/alebo pokuty voči Red Post.
5. Rozmer propagačného materiálu môže byť maximálne 25 x 35,3 x 1 cm, a hmotnosť max. 100 g. V prípade väčšieho rozmeru alebo vyššej hmotnosti je potrebné odsúhlasenie distribúcie takéhoto materiálu zo strany Red Post pred objednaním distribučnej akcie.
6. Balenie propagačných materiálov musí spĺňať najmä nasledovné podmienky:
a) balenie musí byť prevedené tak, aby sa v priebehu prepravy a pri manipulácii zamedzilo poškodeniu propagačných materiálov a ich uvoľneniu z obalu (napr. krížovým prepáskovaním),
b) na balení musia byť správne vyznačené počty propagačných materiálov, názov propagačných materiálov a ich určenie, pričom balenie musí umožniť kontrolu správnosti uvedených počtov kusov,
c) celková hmotnosť jedného balenia nesmie prevýšiť 10 kg.
d) počty kusov materiálov v balíku (balíkové množstvá) a celkové počty materiálov musia byť totožné s údajmi z objednávky.
e) v každom balíku musí byť rovnaký počet materiálov a počet v jednom balíku musí byť totožný s počtom uvedenom ma objednávke podľa bodu II, odst. g.
7. Za obsah a grafické spracovanie propagačných materiálov v plnom rozsahu nesie zodpovednosť Objednávateľ. Red Post nie je povinný posudzovať obsah a grafické spracovanie propagačných materiálov.
8. Objednávateľ vyhlasuje, že žiadny z propagačných materiálov určených na distribúciu nebude v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a nebude porušovať práva tretích osôb vyplývajúce z predpisov o ochranných známkach, chránených označeniach tovarov a služieb, z predpisov autorského práva či iných práv priemyselného alebo duševného vlastníctva.
9. Red Post je oprávnený odmietnuť vykonanie distribučnej akcie propagačného materiálu, ktorý je podľa názoru Red Post v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, pričom v takomto prípade o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí Objednávateľa spolu s uvedením dôvodov odmietnutia distribúcie.
10. V prípade, ak dôjde k uloženiu akejkoľvek pokuty či inej sankcie voči Red Post z dôvodu obsahu alebo grafického vyhotovenia propagačných materiálov, Objednávateľ sa zaväzuje tieto v plnom rozsahu Red Post nahradiť, pričom toto vyhlásenie sa považuje zároveň za sľub odškodnenia Objednávateľa voči Red Post.
11. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi palety, na ktorých sú dodávané distribučné materiály.

V. Vykonanie distribučnej akcie

1. Doručovanie propagačných materiálov vykonáva Red Post do dostupných a nepoškodených schránok obyvateľov alebo do spoločných schránok.
2. Red Post sa zaväzuje vykonať distribúciu v stanovených distribučných termínoch s prihliadnutím na podmienky špecifikované v bode V. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3. V prípade, ak je podľa podmienok distribučnej akcie potrebné aj doručovanie v obciach mimo pokrytia distribučnej siete Red Post, Red Post je oprávnený vykonať distribúciu prostredníctvom iného dodávateľa a v tom prípade sa doručovanie a reklamačný proces v týchto obciach riadi Obchodnými podmienkami tohto dodávateľa.
4. V prípade akéhokoľvek omeškania Objednávateľa s dodaním propagačných materiálov do Red Post riadne a včas je Red Post oprávnený stanoviť a oznámiť Objednávateľovi nový termín vykonania distribučnej akcie.
5. Z dôvodu omeškania Objednávateľa s dodaním propagačných materiálov do Red Post riadne a včas môže byť vykonanie distribučnej akcie zrušené len na základe písomnej dohody obidvoch strán.
6. Red Post je pri vykonávaní distribučnej akcie povinný zabezpečiť, aby:
a) propagačné materiály boli doručené do schránok alebo do spoločných schránok neporušené,
b) sa osoby vykonávajúce distribúciu pri kontakte s obyvateľmi (nájomníkmi a pod.) chovali slušne a zdvorilo, a aby obyvatelia neboli nad mieru primeranú okolnostiam obťažovaní,
c) distribuované propagačné materiály boli doručené do maximálne možného počtu poštových schránok a spoločných schránok podľa podmienok, zadaných v objednávke.
7. Red Post je povinný vykonať distribučnú akciu tak, aby bolo dosiahnuté doručenie distribuovaných propagačných materiálov do dostupných a nepoškodených schránok a spoločných schránok obyvateľov v rozsahu najmenej 90 %.
8. V prípade, že sa obyvatelia (nájomníci) bytoviek spoločne dohodli a zriadili si tzv. „spoločné schránky“ – priestory na doručovanie reklamných materiálov, Red Post je povinný túto skutočnosť akceptovať a doručovať materiály do týchto obyvateľmi (nájomníkmi) určených priestorov.
9. Distribučná akcia sa považuje za vykonanú (ukončenú) v posledný deň distribučného termínu do polnoci.
10. V prípade, ak Objednávateľ do 2 pracovných dní od doručenia správy podľa odseku 10 vyššie nedoručí do Red Post opodstatnené námietky voči informáciám uvedeným v tejto výslednej správe o distribučnej akcii, považuje sa vykonanie distribučnej akcie zo strany Objednávateľa za bezvýhradne schválené. To isté platí aj v prípade vznesenia neopodstatnených námietok. Právo Objednávateľa na reklamáciu tým nie je dotknuté. V prípade, ak Objednávateľ vznesie námietky voči obsahu výslednej správy o distribučnej akcii, nie je tým dotknutá jeho povinnosť zaplatiť cenu za uskutočnenie distribučnej akcie. Prípadné nároky Objednávateľa z vadného plnenia Red Post budú riešené prostredníctvom reklamačného konania.

VI. Kontrola a reklamácie

1. Red Post vykonáva na vlastné náklady priebežnú kontrolu vykonávania distribučných akcií a vykonáva bezodkladné opatrenia na nápravu zistených závad.
2. Objednávateľ má právo reklamovať vykonanie distribučnej akcie prostredníctvom zaslania písomnej reklamácie do Red Post. Písomná reklamácia musí byť doručená do Red Post najneskôr do 2 kalendárnych dní od ukončenia distribúcie a musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
a) presná adresa (ulica, číslo domu, mesto),
b) popis reklamácie
3. Reklamácia zaslaná po termíne, prípadne bez údajov špecifikovaných v bode VI.2. týchto VOP nebude akceptovaná a Objednávateľ nemá nárok na žiadne sankcie vyplývajúce z reklamácie.
4. Prijaté reklamácie bude Red Post riešiť okamžitým preverením reklamovanej oblasti. Vyjadrenie o doriešení reklamácie zasiela Objednávateľovi do 3 pracovných dní od jej prijatia. V prípade nápravy reklamovanej lokality formou dodatočnej distribúcie a v prípade neoprávnenej reklamácie nemá Objednávateľ nárok na žiadnu dodatočnú sankciu.
5. V prípade, ak má Objednávateľ námietky alebo výhrady k vykonanej distribučnej akcii (reklamácie), Objednávateľ je oprávnený požiadať Red Post po ukončení distribučnej akcie o vykonanie spoločnej kontroly vykonania distribučnej akcie. Žiadosť musí byť písomná, zaslaná elektronickou formou a musí byť doručená do Red Post najneskôr do 24 hodín pred vykonaním spoločnej kontroly. Spoločná kontrola sa musí vykonať najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa ukončenia distribučnej akcie, v opačnom prípade Objednávateľ stráca nárok na uplatnenie námietok a výhrad a platí, že distribučná akcia bola vykonaná riadne a včas v plnom rozsahu. Spoločná kontrola sa vykonáva za účasti oprávnených resp. poverených zástupcov Red Post a Objednávateľa. Vykonanie spoločnej kontroly zabezpečí Red Post tak, aby bola spoločná kontrola ukončená najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa ukončenia distribučnej akcie, a oznámi Objednávateľovi dátum, čas a miesto vykonania spoločnej kontroly, resp. jej časový harmonogram.
6. Jediným podkladom pre uplatnenie akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Red Post z dôvodu porušenia povinností Red Post pri vykonávaní distribučnej akcie je výsledok spoločnej kontroly, podpísaný oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Red Post.
7. V prípade, že Objednávateľ požiada Red Post o vykonanie spoločnej kontroly, bude mu do faktúry za vykonanú distribúciu účtovaný paušálny poplatok za spoločnú kontrolu vo výške 50€ bez DPH. Poplatok je za vykonanie jednej spoločnej kontroly.
8. Pri spoločnej kontrole sa vychádza z hodnotenia kvality distribúcie, ktorá sa posudzuje na základe aritmetického priemeru kontrol distribúcie, ktoré uskutočnili zástupcovia obidvoch strán. V prípade, ak Objednávateľ odmietne vykonanie kontroly v určitom meste, považuje sa distribúcia v tomto meste ako vykonaná na 100 %.
9. Výsledky kontroly sa zaznamenávajú do formulára (Kontrolného zápisu), ktorí podpisujú oprávnení zástupcovia obidvoch strán bezprostredne po skončení kontroly, čím potvrdia správnosť údajov v Kontrolnom zápise. V prípade, ak niektorá zo strán odmietne podpísanie kontrolného zápisu alebo má k nemu výhrady, uvedie sa táto skutočnosť do kontrolného zápisu.
10. Kontrola môže byť ukončená Objednávateľom kedykoľvek počas jej priebehu, ak celkový výsledok kontroly preukazuje viac ako 90%-nú úspešnosť distribúcie. V prípade, ak Objednávateľ ukončí spoločnú kontrolu pred tým, ako bolo v kontrolnom zápise zaznačených 30 meraní, tie merania, ktoré chýbajú do celkového počtu kontrolných meraní sa automaticky zaznačia ako „A – áno“.
11. Kontrola sa vykonáva nasledovným spôsobom:
a) kontrola sa nevykonáva v nedostupných a trvalo nedostupných vchodoch, zoznam týchto vchodov je povinný priniesť na spoločnú kontrolu zástupca Red Post,
b) cieľom spoločnej kontroly nemôžu byť iba reklamované adresy,
c) kontrola sa vykonáva v denných hodinách (medzi 9:00 a 18:00 hod.) a jej celkový priebeh nesmie prekročiť 4 hodiny a počet najazdených kilometrov nesmie prekročiť 100 km,
d) pri kontrole môžu byť oslovované len dôveryhodné osoby vo veku 18 až 65 rokov, spôsobilé na právne úkony, bez známok požitia alkoholických nápojov alebo omamných alebo psychotropných látok,
e) kontrola sa vykonáva po dohode najviac v desiatich oblastiach (distribučných regiónoch, obciach, mestských častiach) v kontrolovanom území (mesto, okres, spádová oblasť predajne),
f) v každej oblasti sa kontrolujú najmenej tri ulice (pri rodinných domoch), resp. tri bytové domy, a to náhodným výberom týchto vchodov,
g) na každej ulici, resp. v každom bytovom dome sa vykonajú minimálne tri kontrolné merania, pričom kontrolné meranie znamená výsledok opýtaní za ulicu (pri rodinných domoch), prípadne za bytovku,
h) jednotlivé opýtania sa značia do Kontrolného zápisu ako „A“ – áno, prípadne „N“ – nie. Jeden riadok v Kontrolnom zápise zodpovedá kontrole jednej ulice. Dohodnutý celkový počet kontrolných meraní na jednu kontrolu je 30.
i) v každom vchode sa kontrolné meranie oslovením vykoná tak, že budú oslovené minimálne tri osoby z rôznych domácností a podľa výsledku kontrolných meraní:
• v prípade, že vizuálna kontrola alebo prvá opýtaná osoba potvrdia distribúciu, považuje sa vchod za distribuovaný
na 100 % (do kontrolného zápisu sa uvedie ako výsledok merania áno),
• v prípade, že najmenej jedno z troch nezávislých opýtaní je kladné a jednoznačné, považuje sa vchod za distribuovaný na 100 % (do kontrolného zápisu sa uvedie ako výsledok merania áno),
• v prípade, že výsledok všetkých troch opýtaní je negatívny, považuje sa vchod za distribuovaný na 0 % (do kontrolného zápisu sa uvedie ako výsledok merania nie),
• pokiaľ sa bude jednať o ulicu s rodinnými domami, sú tri rodinné domy považované za jeden vchod – jedno meranie,
• pokiaľ sa jedná o kontrolu vo vchodoch so spoločnou schránkou alebo s miestom určeným na hromadnú distribúciu materiálov, je potrebné kontrolu vykonať minimálne v troch takto susediacich vchodoch a do Kontrolného zápisu zapísať výsledok z týchto troch vchodov ako jedno meranie,
• odpovede typu nevie, nepamätá si a pod. sa do Kontrolného zápisu neuvádzajú, j) výsledok spoločnej kontroly pre určenú oblasť sa určí aritmetickým priemerom výsledkov všetkých meraní.
12. V prípade, ak je výsledkom spoločnej kontroly distribúcia v rámci kontrolovaného okresu najmenej 90 %, považuje sa distribúcia ako vykonaná na 100 %.

VII. Sankcie

1. Red Post sa podľa výsledku spoločnej kontroly zaväzuje na výzvu Objednávateľa zaplatiť Objednávateľovi pokutu v nasledovných prípadoch:
a) ak je výsledok kontroly v rámci okresu najmenej 85 % a nedosiahne 90 %, pokuta vo výške 10 % z odmeny za distribučnú akciu bez DPH prislúchajúcej za príslušný okres alebo spádovú oblasť predajne,
b) ak je výsledok kontroly v rámci okresu najmenej 80 % a nedosiahne 85 %, pokuta vo výške 20 % z odmeny za distribučnú akciu bez DPH prislúchajúcej za príslušný okres alebo spádovú oblasť predajne,
c) ak je výsledok kontroly v rámci okresu najmenej 70 % a nedosiahne 80 %, pokuta vo výške 30 % z odmeny za distribučnú akciu bez DPH prislúchajúcej za príslušný okres alebo spádovú oblasť predajne,
d) ak je výsledok kontroly v rámci okresu najmenej 60 % a nedosiahne 70 %, pokuta vo výške 40 % z odmeny za distribučnú akciu bez DPH prislúchajúcej za príslušný okres alebo spádovú oblasť predajne,
e) ak je výsledok kontroly v rámci okresu najmenej 50 % a nedosiahne 60 %, pokuta vo výške 50 % z odmeny za distribučnú akciu bez DPH prislúchajúcej za príslušný okres alebo spádovú oblasť predajne,
f) ak výsledok kontroly v rámci okresu nedosiahne 50 %, pokuta vo výške 100 % z odmeny za distribučnú akciu bez DPH prislúchajúcej za príslušný okres alebo spádovú oblasť predajne.
2. V prípade, ak je súčasťou doručovania aj dodanie materiálov na predajne, v prípade oneskorenia dodania materiálov na predajne vinou Red Post má Objednávateľ nárok na pokutu vo výške 10 € (slovom desať euro) za každú predajňu preukázateľne neskoro dodanú.
3. Zaplatením pokuty sú vysporiadané všetky nároky Objednávateľa vyplývajúce zo všetkých porušení povinností Red Post, ku ktorým došlo pri distribučnej akcii.
4. Za podstatné porušenie týchto VOP Objednávateľom sa považuje najmä, nie však výlučne:
a) nedodržanie termínu návozu materiálov,
b) nedodržanie množstva dodaného nákladu propagačných materiálov s objednávkou,
c) nedodržanie hmotnosti jedného kusu propagačných materiálov s objednávkou,
d) nedodržanie počtu kusov propagačných materiálov v balíku s objednávkou,
e) nedodržanie spôsobu balenia (krížové prepáskovanie balíkov, fóliovanie balíkov).
5. Pre prípad porušenia týchto VOP Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Red Post za každý prípad porušenia pokutu vo výške:
a) v prípade podľa bodu VII.4.a 15 % z celkovej ceny objednávky,
b) v prípade podľa bodu VII.4.b 10 % z celkovej ceny objednávky,
c) v prípade podľa bodu VII.4.c 15 % z celkovej ceny objednávky,
d) v prípade podľa bodu VII.4.d. 10 % z celkovej ceny objednávky,
e) v prípade podľa bodu VII.4.e. 10 % z celkovej ceny objednávky

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie