redpost@redpost.sk | 02 / 3810 4736

Viacstupňová kontrola doručovateľov

M. Čierny, M. Urbánek

Každý doručovateľ podlieha viacstupňovej kontrole kvality doručovania. Doručovatelia používajú pri svojej distribúcii letákov GPS prístroje, ktoré kontroluje ich priamy nadriadený – regionálny manažér. Pomocou tohto reportu môže regionálny manažér vidieť trasy doručovania všetkých svojich doručovateľov a skontrolovať si, či nevynechali niektorú oblasť. Následne po ukončení distribúcie si regionálny manažér vytipuje regióny, kde vykonáva fyzickú kontrolu kvality doručovania. Tá zahŕňa kontrolu všetkých materiálov, ktoré majú byť doručované v danej oblasti, spôsob i kvalitu ich uloženia v schránkach, prípadne dostatočné množstvo letákov v spoločných schránkach pre bytový dom. Z tejto internej kontroly regionálny manažér vypracuje zápis, ktorý doplní fotografiami distribúcie letákov priamo z kontroly. Vierohodnosť internej kontroly je doplnená trasou GPS prístroja, ktorý je manažér povinný používať počas celej doby vykonávania kontroly.

Ďalším stupňom kontroly kvality doručovania sú interné kontroly zo strany area manažérov a interných kontrolórov. Tí kontrolujú širšiu oblasť doručovateľov viacerých regionálnych manažérov. Rovnako aj oni používajú počas svojej práce GPS prístroje a vykonávajú zápis zo svojej internej kontroly. Zápisy, fotografie i GPS trasy z interných kontrol sa následne používajú vo výsledných správach pre klientov.

Pri zistení nedostatkov počas internej kontroly zo strany regionálneho alebo area manažéra okamžite zabezpečia nápravu.

Každý klient má tiež nárok vykonať spoločnú kontrolu kvality doručovania svojich letákov. Tejto kontroly sa zúčastňuje zástupca klienta spolu so zástupcom spoločnosti Red post. Kontrola sa vykonáva podľa vopred dohodnutej metodiky spoločnej kontroly. Zo spoločnej kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý následne obe strany potvrdia podpisom.